Nguyên tắc nông nghiệp hữu cơ

     Mục đích hàng đầu của nông nghiệp hữu cơ là dù trong  canh tác, chế biến phân phối hay tiêu dùng đều nhằm duy trì sức khỏe của hệ sinh thái  và các vi sinh vật có kích thước nhỏ nhất sống trong đất đến con người. Theo đó Tổ chức nông nghiệp hữu cơ quốc tế (IFOAM) đã đưa ra các bộ nguyên tắc căn bản của nông nghiệp hữu cơ gồm 4 nguyên tắc chính.

  • Nguyên tắc sức khỏe

     Nông nghiệp hữu cơ nên phát triển theo hướng duy trì và nâng cao sức khỏe của đất, thực vật, động vật, con người  và hành tinh như là một thể thống nhất. Nguyên tắc này chỉ ra rằng sức khỏe là sự nguyên vẹn và sự toàn vẹn của hệ sinh thái  bao gồm nhiều yếu tố như giảm thiểu bệnh tật, nâng cao sự miễn dịch, khả năng phục hồi tái tạo, liên kết văn hóa xã hội và phúc lợi.

  • Nguyên tắc về sinh thái

     Nông nghiệp hữu cơ phải dựa trên hệ sinh thái sống và duy trì trạng thái cân bằng. Nguyên tắc này chỉ ra sản xuất dựa trên nguyên lý sinh thái tự nhiên. Nuôi dưỡng và thành quả đạt được thông qua các hệ sinh thái của môi trường sản xuất  cụ thể nông nghiệp hữu cơ nên phù hợp với chu kỳ và cân bằng sinh thái trong tự nhiên và tăng cường tái sử dụng để duy trì và cải thiện chất lượng môi trường và bảo tồn tài nguyên. Nông nghiệp hữu cơ nên đạt được sự cân bằng sinh thái thông qua việc thiết kế các hệ thống canh tác thành lập và duy trì môi trường sống đa dạng.

  • Nguyên tắc về sự công bằng

     Nông nghiệp hữu cơ nên xây dựng các mối quan hệ để đảm bảo được sự công bằng đối với môi trường chung. Nguyên tắc này nhấn mạnh rằng những người tham gia sản xuất nông nghiệp hữu cơ nên tiến hành các mối quan hệ giữa các bên một cách công bằng ở tất cả các cấp và tất cả các bên, người nông dân, công nhân , bố trí xử lý, nhà phân phối, thương nhân và người tiêu dùng nhằm cung cấp tất cả cho mọi người có cuộc sống tốt hơn xóa đói giảm nghèo. Ngoài ra đối với động thực vật trong hệ sinh thái phải được cung cấp các điều kiện và cơ hội sống phù hợp với tự nhiên.

bon phan can doi

  • Nguyên tắc chăm sóc

     Nông nghiệp hữu cơ cần được quản lý một cách thận trọng và có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe và phúc lợi của các thế hệ hiện tại, tương lai và môi trường. Nguyên tắc này chỉ ra rằng việc gia tăng năng suất có thể được thực hiện những không hàm chứa nguy cơ tác động nguy hại đến sức khỏe và hệ sinh thái . Nông nghiệp hữu cơ nên phòng ngừa rủi ro bằng cách áp dụng công nghệ phù hợp và từ bỏ các phương pháp có rủi ro cao chẳng hạn như kỹ thuật di truyền . Quyết định phải phản ánh các giá trị và nhu cầu của tất cả những người có thể bị ảnh hưởng thông qua minh bạch và có sự tham gia của các cấp có thẩm quyền.

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments